Zásady zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení

Fyzická osoba podnikající Jan Marek Slabihoud, IČO: 02768127, se sídlem Na Hádku 1621, Praha 10 107 00 (dále jen „Poskytovatel“), jakožto správce osobních údajů plně respektuje právo na soukromí svých Zákazníků a Partnerských servisů (dále také jen „subjekt údajů“) a s tím související práva, a proto přijala tyto zásady zpracování osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů představují informace pro subjekty údajů Poskytovatele o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Poskytovatele.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vymezení zpracovávaných osobních údajů

Poskytovatel zpracovává zejména, nikoli však výlučně, tyto osobní údaje:

Partnerský servis
 • Identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, IČO, adresa provozovny či adresy provozoven),
 • kontaktní údaje (subjektem údajů uvedené telefonní číslo, e-mailová adresa).
 • Zákazník
 • Kontaktní údaje (subjektem údajů uvedená e-mailová adresa).
 • Poskytovatel nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (tj. citlivé údaje).

  Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

  Subjekt údajů je povinen Poskytovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost osobních údajů je odpovědný subjekt údajů. Poskytovatel za správnost poskytnutých osobních údajů nenese odpovědnost.

  Účely zpracování osobních údajů a jejich právní tituly

  Poskytovatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů zejména, nikoli však výlučně, pro tyto účely:

  Uzavření a plnění smlouvy
  Partnerský servis
 • V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (Partnerský servis), a pro následné plnění takové smlouvy včetně nezbytné komunikace.
 • V případě jednání o uzavření smlouvy a jejím následném plnění Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, název společnosti, IČO, adresa provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu příslušné smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • Poskytovatel dále v souvislosti s poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétních pravidel používání služby iPhoneCare či ze zákona.
 • Poskytovatel dále v souvislosti s poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétních pravidel používání služby iPhoneCare či ze zákona.
 • Zákazník
 • V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (Zákazník), a pro následné plnění takové smlouvy včetně nezbytné komunikace.
 • V případě jednání o uzavření smlouvy a jejím následném plnění Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu příslušné smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • Ochrana práv Poskytovatele v případě sporu se subjektem údajů
 • Výše uvedený rozsah osobních údajů je Poskytovatel oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se subjektem údajů.
 • Zabezpečení a přístup k osobním údajům

  Poskytovatel využívá všech nezbytných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti všech osobních údajů subjektů údajů, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

  Poskytovatel je dále povinen některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, a to zejména orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním či občanskoprávním řízením.

  Doba zpracovávání osobních údajů

  Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

  V případě plnění právních povinností Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

  V případě, že Poskytovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, popř. do doby odvolání souhlasu subjektem údajů.

  Poskytovatel zpracovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem a po uplynutí doby zpracování jsou osobní údaje vymazány bez možnosti jejich obnovení.

  Práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele

  Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů následující práva:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou Poskytovatelem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • právo na opravu (právo požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají);
 • právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Poskytovatel omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Poskytovatel ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Poskytovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale subjekt údajů nechce provést jejich výmaz);
 • právo na výmaz (právo požadovat, aby Poskytovatel osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Poskytovatelem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Poskytovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Možnosti kontaktování Poskytovatele

  V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se subjekt údajů může obrátit na Poskytovatele písemně na adrese Na Hádku 1621, 107 00 Praha 10, či na e-mailové adrese: info@iphonecare.cz.

  Závěrečná ustanovení

  Práva a povinnosti neupravené těmito zásadami zpracování osobních údajů se řídí nařízením a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Poskytovatele www.iphonecare.cz/gdpr. S těmito zásadami zpracování osobních údajů je subjekt údajů seznámen při uzavírání smlouvy či poskytování služeb.

  Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad zpracování osobních údajů. Aktualizované znění je vždy uveřejněno na internetových stránkách Poskytovatele www.iphonecare.cz/terms#gdpr s uvedením data účinnosti takové změny.

  Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 28.11.2018.

  Jak na to?

  Nechte se inspirovat, kde se vám nejlépe postarají o váš iPhone. U našich prověřených partnerských servisů můžete získat slevu 10% z ceny opravy při koupi voucheru.

  Výběr opravny

  Koupě voucheru

  Oprava iPhonu

  Hodnocení opravy